kenjtomita@yahoo.com

kenji-base-2600px-microsoft-GPDR-04.jpg

Microsoft Benchmark

Microsoft Benchmark Tool

 

kenji-microsoft.jpg
kenji-base-2600px-microsoft-GPDR-02.jpg
kenji-base-2600px-microsoft-GPDR-03.jpg
kenji-base-2600px-microsoft-GPDR-04.jpg
kenji-base-2600px-microsoft-GPDR-05.jpg